• Albi Ferenc | Telefon: +36 70 409 0941 | E-mail: info@rfpsolar.hu | 2335, Taksony, Akácfa u.2. | Keresés az oldalon

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

150 150 IT User

Azonosító jel: VEKOP-5.2.1-17

Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
14,228 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen
nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).
Hitelprogram célja
A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú Kölcsön.
Kölcsönfelvevők köre
Kölcsönfelvevő (Végső Kedvezményezett) lehet
1. természetes személy,
2. társasház,
3. lakásszövetkezet
a következő feltételekkel.
A 2021.02.22-től benyújtott kölcsönkérelmek esetében a Kölcsönfelvevő kizárólag TERMÉSZETES SZEMÉLY lehet!

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező
i. olyan magyar állampolgár, vagy
ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan1
(rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
Amennyiben a hitelfelvevő már betöltötte, vagy a futamidő lejártakor betölti a 80. életévét,
Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 80. életévét nem töltheti be.
TÁRSASHÁZ KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényszerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.
Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha
a kizárólag helyi önkormányzat, vagy a kizárólag természetes személy(ek)
i. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A lakásszövetkezetről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti
lakásszövetkezet az általa fenntartott lakóépület vonatkozásában.
A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag
helyi önkormányzat, vagy a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a
lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló
i. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakások m2
-ben kifejezett alapterületeinek
összege eléri vagy meghaladja az összes
i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önállóhelyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2
-ben kifejezett alapterületei
összegének 70%-át.3
Hitelprogramból kizártak köre
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a természetes személy,
1. akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (a központi hitelinformációs rendszer a továbbiakban: KHR) hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött; Ez a feltétel a kölcsönügyletbe bevont Adóstárs(ak)ra is vonatkozik.
2. akinek az igazolt jövedelme – az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt – nem fedezi a Kölcsön törlesztését;
3. akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
4. aki a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
5. akinek vonatkozásában a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezés van folyamatban;
6. akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

7. aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
8. aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
9. aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
10. aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
11. akinek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
12. aki a Hitelprogram keretében korábban nyújtott, lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
13. aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a lakásszövetkezet és társasház,
1. amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
2. akinek a vállalkozói KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;
3. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
4. amely 60 naptári napon túli, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
5. amely 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
6. amelyben tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva a 90 naptári napon túli közösköltség-tartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
7. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
8. amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
9. amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
10. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
11. amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;

12. amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
13. amelynek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
14. amely a Hitelprogram keretében korábban nyújtott, lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
15. amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
A fentieken kívül a Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az olyan LAKÁSSZÖVETKEZET, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
B) A Hitelprogram alapján nem nyújtható kölcsön(,)
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján potenciálisan gazdaságilag nem életképes projekt finanszírozására;
2. vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására;
3. nem kizárólagosan természetes személy(ek) tulajdonában álló ingatlan korszerűsítésére;
4. a kölcsönfelvevőtől (ha egyéni vállalkozó, vagy ha egyéni cége van), a kölcsönfelvevő közeli hozzátartozójától, a kölcsönfelvevő vagy valamely közeli hozzátartozójának közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló vállalkozástól történő, valamint mindezen személyek vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzés
finanszírozására;
5. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására (például hitelkiváltás), kivéve a Kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást;
6. a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projektelem és/vagy projektütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
7. energia-megtakarítást nem eredményező beruházáshoz;
8. olyan ingatlan korszerűsítéséhez, amelynek állékonysági problémája van;

9. olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását;
10. az olyan, megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer kiépítéséhez amely esetében szakértői számítások alapján az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni, éves villamosenergiaigényét (ez tartalmazza az épület, az épületgépészet és az épületben lévő, villamos energiát használó elektronikai eszközök villamosenergia-igényét is);
11. olyan hőtermelő beépítéséhez, amelynek teljesítménye meghaladhatja az épület hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át; ha az épület(rész) hőigényének fedezésére megfelelő teljesítményű hőtermelő nem szerezhető be, vagy nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület(rész) hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni – kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, amelynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket;
12. olyan ingatlan vonatkozásában,
i. amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
ii. amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
iii. amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a hitelkérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
13. házközponti vagy távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására;
14. az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése értelmében
a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentését elősegítő beruházáshoz;
b) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
B) A Hitelprogram alapján nem nyújtható kölcsön(,)
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján potenciálisan gazdaságilag nem életképes projekt finanszírozására;
2. vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására;
3. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására (például hitelkiváltás), kivéve a Kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást;
4. a Végső Kedvezményezettől, illetve a Végső Kedvezményezett tulajdonosától (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagjától, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személytől, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójától, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorlójától történő, valamint mindezen személyek vagy vállalkozások (beleértve a partner vagy kapcsolt vállalkozásokat is) visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzés finanszírozására;
5. a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projektelem és/vagy projektütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
6. energia-megtakarítást nem eredményező beruházáshoz;
7. olyan lakóépület korszerűsítéséhez, amelynek állékonysági problémája van;
8. olyan projekthez, amely nem felel meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), valamint a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásainak;
9. olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását;

10. az olyan, megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer kiépítéséhez, amely esetében szakértői számítások alapján az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni, éves villamosenergiaigényét (ez tartalmazza az épület, az épületgépészet és az épületben lévő, villamos energiát használó elektronikai eszközök villamosenergia-igényét is);
11. olyan hőtermelő beépítéséhez, amelynek teljesítménye meghaladhatja az épület hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át; ha az épület(rész) hőigényének fedezésére megfelelő teljesítményű hőtermelő nem szerezhető be, vagy nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület(rész) hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni – kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, amelynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket;
12. olyan ingatlan vonatkozásában,
i. amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
ii. amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
iii. amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a hitelkérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
13. házközponti vagy távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására;
14. távhőrendszerről való leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítéshez;
15. az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése értelmében
a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházáshoz;
b) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.
LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a fentieken kívül a Hitelprogram
alapján nem nyújtható kölcsön visszaigényelhető általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására.

TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
C) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások
A Hitelprogram Állami támogatást nem tartalmaz tekintettel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozás a Hitelprogram keretében Kölcsönt nem kaphat, valamint, hogy amennyiben a társasház vagy a lakásszövetkezet hiteligénylő esetében a társasházban vagy a lakásszövetkezetben olyan lakás is található, amelynek (rész)tulajdonosa (lakásszövetkezet esetében a használati jog jogosultja) ilyen vállalkozásnak minősül, a rá eső hitelrész a Hitelprogram keretében nem finanszírozható.
Kölcsön felhasználása
A Projektek megvalósítási helye
Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység)
Támogatott a külső fal, lapostető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése;
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az A) 4. i. pont, vagy
a B) 2. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások
kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje (kivéve vezetékek és kapcsolók);
ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben
és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, maximum HMKE5 méretig, de kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre
és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység)
Támogatott a külső fal, lapostető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése;
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az A) 4. i. pont
szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag
másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje (kivéve vezetékek és kapcsolók);
ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás(ok) esetében, amennyiben minden tulajdonos hozzájárul a Projekt megvalósításához.
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, maximum HMKE6 méretig, de kizárólag a
fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható
tevékenység);
4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre
és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján) (önállóan támogatható tevékenység)
Támogatott a külső fal, lapostető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése;
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):
i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az A) 4. i. pont, vagy
B) a. 4. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások
kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
v. gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható
tevékenység);

5. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):
i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
v. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);
7. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, (önállóan támogatható tevékenység);
8. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható
tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje (kivéve vezetékek és kapcsolók);
ii. meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
B) Megújuló energiafelhasználására vonatkozó tevékenységek
a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható:
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, maximum HMKE6 méretig, de kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható:
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
2. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, maximum HMKE6 méretig, de kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható:
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, maximum HMKE6 méretig, de kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység).
EGYÉB, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET
KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);
b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;
c) statikai szakvélemény;
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).
2. Projektmenedzsment.
3. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Saját Forrásként elszámolhatóak.
3. Elszámolható költségek köre
Az elszámolható költségek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak” c. útmutató (a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai alapján a következők:

i. anyagköltség – ennek keretében kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új
berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható;
ii. munkadíj;
iii. szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői,
eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolata
beszerzésének költségét), műszaki ellenőrzés költsége;
iv. projektmenedzsment-költségek;
v. egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a
kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély
elhárítását szolgálja, valamint minden olyan költség, amely Saját Forrásként elszámolható
(beleértve az ingatlanbiztosítás díját).
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
mellékletét képező útmutató tartalmazza.
A Projekt Költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek a Projekt végrehajtásához.
A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

4. A nem elszámolható költségek köre
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a következők:
a) visszaigényelhető ÁFA;
b) kamattartozás-kiegyenlítés;
c) a hitelkamat;
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek;

e) devizaátváltási jutalék;
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség;
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80. §-a szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, és amelyek nem szolgálnak energia-megtakarítást.
Kölcsön összege
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500 ezer forint, maximum 10 millió forint.
A 2021.02.22-től benyújtott kölcsönkérelmek esetében minimum 500 ezer forint, maximum 5 millió forint.
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként
minimum 250 ezer forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó a beruházással érintett lakások számával szükséges kalkulálni.
Kölcsön devizaneme
HUF
Saját Forrás
A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolható.
A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok:
Kamat fix: 0% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.

Törlesztés ütemezése
A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy
azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a
tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10.
napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő
munkanapon esedékes.
Amennyiben a futamidő nem a hónap 10. napján jár le, az utolsó törlesztés – a fenti szabályok
figyelembe vételével – a futamidő végét követő azon legközelebbi napon esedékes, amelynek az
adott hónapon belüli sorszáma 10.
Biztosítékok köre
Az elvárt fedezettség mértéke az alábbi:
a) TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
– Az 5 millió forint kölcsönösszeget el nem érő Kölcsön esetén biztosíték adása nem kötelező.
– Az 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a
biztosítéknyújtás kötelező az alábbiak szerint:

aa) a teljes tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy természetes személy által elhelyezett óvadék formájában;
VAGY
ab) az 5 millió forintot meghaladó tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy természetes személy által elhelyezett óvadék formájában;
VAGY
ac) olyan Adóstárs bevonása, akinek a havi nettó jövedelme, az Adós személyéhez hasonlóan, önállóan is megfelel a JTM rendeletben szereplő mutatóknak.
Felhívjuk a Természetes személy Kölcsönfelvevők figyelmét, hogy az ab) vagy az ac) pontok választása esetén az alábbi feltételeknek szükséges megfelelni:
= Az Adós havi nettó jövedelme el kell, hogy érje a 250 ezer forintot [az ac) pont választása esetén az Adóstárs nettó jövedelme is el kell, hogy érje a 250 ezer forintot];
= Az Adós nem állhat próbaidő alatt munkaviszony esetén [az ac) pont választása esetén az Adóstárs nem állhat próbaidő alatt munkaviszony esetén];
Felhívjuk továbbá a Természetes személy Kölcsönfelvevők figyelmét, hogy az ab) vagy az ac) pontok választása esetén köteles a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlant teljes körűen biztosítani – függetlenül attól, hogy az ingatlan nem szolgál a hitel biztosítékául, valamint köteles az Eljárási Rend biztosításra vonatkozó pontjában meghatározott rendelkezések szerint eljárni.
Biztosítékokra vonatkozó összefoglaló táblázat Természetes személy igénylők esetén:

b) TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
Biztosíték adása nem kötelező, amennyiben nem haladja meg a kölcsönigény az 50 millió forint kölcsönösszeget, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összege lakásonként nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.
ba) Az 50-100 millió forint kölcsönösszeg közötti, illetve 1,5-3 millió forint/lakás összeghatárok közötti kölcsönösszegnél fedezeti biztosítékként adósságszolgálati zárolt tartalékszámlán történő 3 havi adósságszolgálatnak (törlesztőrészletnek) megfelelő összeg elhelyezése és annak megléte a kölcsön teljes futamideje alatt. Az 50-100 millió forint közötti, illetve a lakásonkénti 1,5-3 millió forint közötti kölcsönösszeg esetén egyéb biztosíték nyújtása nem kötelező.
bb) Amennyiben a kölcsönösszeg meghaladja a lakásonkénti 3 millió forintot vagy a teljes kölcsönösszeg meghaladja a 100 millió forintot, úgy a lakásonkénti 3 millió forintot meghaladó, és/vagy a teljes kölcsönösszeg 100 millió forintot meghaladó rész minimum 10%-ára (A 100 millió forint teljes kölcsönösszeget és/vagy a lakásonkénti 3 millió forintot is meghaladó kölcsönkérelmek esetén a számításnál a magasabb fedezeti összeget szükséges figyelembe venni.) biztosítéknyújtás kötelező, ennek részeként pedig biztosítékként közös tulajdonban lévő, önállóan forgalomképes ingatlant és/vagy az Eljárási Rend 6.5. pontjában meghatározott követelésen alapított zálogjogot és/vagy a társasház/lakásszövetkezet által elhelyezett óvadékot kell bevonni (a közös tulajdonban lévő, önállóan forgalomképes ingatlan nem tartalmazhat olyan ingatlanrészeket, amelyek forgalomképtelenek), továbbá
fedezeti biztosítékként adósságszolgálati zárolt tartalékszámlán történő 3 havi adósságszolgálatnak (törlesztőrészletnek) megfelelő összeg elhelyezése és annak megléte szükséges a kölcsön teljes futamideje alatt.
Biztosítékokra vonatkozó összefoglaló táblázat Társasházi/Lakásszövetkezeti igénylők esetén:

Hitelkérelmek benyújtása
A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be személyesen. Természetes személy kölcsönigénylők számára lehetőség van a kölcsönkérelem online módon történő benyújtására az https://online.mfb.hu/ oldalon keresztül.
2021.02.22-től a kölcsönkérelmek benyújtására kizárólag online módon van lehetőség, kizárólag Természetes személy kölcsönigénylők számára!
A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu honlapon teszi közzé.
A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.
A hitelprogram keretében utoljára 2021. június 30-án 16:00-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.
Igénybevételi lehetőség
A Hitelprogram keretében utoljára 2023. június 30-án lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Indikátorok
A Végső Kedvezményezetteknek az alábbi, a Projekt szempontjából releváns Indikátorokkal kapcsolatban projektszinten elérendő célértékeket kell meghatározniuk, valamint azokról a Közvetítő részére adatot szolgáltatniuk:

A fentieken kívül a Végső Kedvezményezettek a Projektek megvalósításával hozzájárulnak a VEKOP-ban foglalt alábbi eredményindikátorok teljesítéséhez (ezekre vonatkozóan a Végső Kedvezményezetteknek nem kell elérendő célértéket meghatározniuk, és adatot sem kell szolgáltatniuk):

Állami Támogatás formája
A Hitelprogram Állami Támogatást nem tartalmaz.
Egyéb feltételek
A Hitelprogramból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben csak a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számla fogadható el.
A Hitelprogram során igénybe vett támogatás keretében elszámolt kiadási tételekre – azaz a projekt összes elszámolható költségére – vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Hitelprogram keretében támogatott Projekt más, nem
uniós forrású támogatásban részesül vagy részesült.

Az energia-megtakarítás igazolásához az alátámasztó számításokkal és dokumentumokkal együtt a hitelkérelemhez csatolni kell az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2015. december 31-ét követően kiállított, az épületnek a projekt megvalósítását megelőző állapotára vonatkozó, fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató, azonosító kóddal ellátott, és a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó Hiteles Energetikai Tanúsítvány aláírt példányát.
Abban az esetben, ha a projekt keretében mind energiahatékonyság fejlesztésére, mind pedig megújuló energiaforrás hasznosításra vonatkozó fejlesztés is megvalósul, akkor a hitelkérelemhez csatolni kell a csak az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) állapot bemutatására, valamint a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti módszerrel elvégzett, a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó, szakértő által aláírt előtanúsítványt/számítást.
Abban az esetben, ha a projekt keretében vagy csak energiahatékonyság fejlesztésére, vagy csak megújuló energiaforrás hasznosításra vonatkozó fejlesztés valósul meg, akkor a hitelkérelemhez csatolni kell a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti módszerrel elvégzett, a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó, szakértő által aláírt előtanúsítványt/számítást.
A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítások készíthetőek egyszerűsített vagy részletes módszerrel, azonban a megelőző (kiinduló) állapotra vonatkozó (a Hiteles Energetikai Tanúsítvány alátámasztó dokumentumaként szolgáló), valamint amennyiben releváns az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes), továbbá a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotra vonatkozó számítások csak azonos számítási módszer szerint kerülhetnek elvégzésre. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a nyújtható kölcsön összegének
megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót.
A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a Kölcsönből fennmaradó rész elő- vagy végtörlesztésére kerüljenek felhasználásra, amennyiben a Projekt megfelel a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerinti lakáscélú felhasználásnak és a Közvetítő kiállította az MFB Zrt-nél erre a célra rendszeresített igazolást.
A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a Hitelprogramra nem vonatkoznak, ezért a Végső Kedvezményezetteknek ilyen jellegű teendői nincsenek.

 

Author

IT User

All stories by: IT User

A weboldalon cookie-kat használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás